Anne Tyng (1920 – 2011)

Anne Tyng (1920 – 2011)

Zaha Hadid (1950 - present)

Zaha Hadid (1950 - present)

Julia Morgan (1872 – 1957)

Julia Morgan (1872 – 1957)

Annabelle Selldorf (1960- present)

Annabelle Selldorf (1960- present)

Elizabeth Diller (1954- present)

Elizabeth Diller (1954- present)

Denise Scott Brown  (1931 - present)

Denise Scott Brown  (1931 - present)

Jeanne Gang (1964- present)

Jeanne Gang (1964- present)

Billie Tsien (1949-present)

Billie Tsien (1949-present)

Kathleen Eileen Moray Gray (1878 – 1976)

Kathleen Eileen Moray Gray (1878 – 1976)

Beverly Loraine Greene (1915-1957)

Beverly Loraine Greene (1915-1957)